آریا بانو

آخرين مطالب

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟ گوناگون

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟
  بزرگنمايي:

آریا بانو - در حالی که باغات 4000 متری در قلــب پایتخت، در اختیار نمایندگان چند دوره قبل مجلس قرار میگیرد و زمین‌های میلیاردی لواسان به حیاط خلوت برخی شده است تا ویلا در آن منطقه خوش و آب هوا بنا کنند، در شهر‌های دیگر آلونک‌های محقر را بر سر زنان بی پناه و فرزندانشان خراب میکنند.
روزنامه همدلی - ســتاره لطفــی: در حالی که باغــات 4000 متری در قلــب پایتخت، در اختیــار نمایندگان چنــد دوره قبل مجلس قرار میگیــرد و در زمانــهای که زمین‌های میلیاردی لواســان به حیاط خلوت برخی از مســئولین و فرزندان آنان تبدیل شده است تا ویلاهای چنــد ده میلیاردی خود را در آن منطقه خوش و آب هوا بنا کنند، در شهر‌های دیگر آلونک‌های محقر را بر سر زنان بی پناه و فرزندانشان خراب میکنند تا این ذهنیت که میگوید ضعیف کشان در راس امورند بیشتر قوت بگیرد.
اتفاقی که سال گذشته برای آسیه پناهی در کرمانشاه و زنی دیگر در بندرعباس افتاد، در سال جاری این بار در سیستان و بلوچستان تکرار شــد؛ تا همگان باور کنند خانه خراب کردن محرومان رویه ضعیف کشانی هست که اتفاقــا لباس قانون هم به تن دارند و با مجوز قانونی خانه را بر سر محرومان آوار میکنند. گویا خانه خراب کردن بر سر قشر ضعیف به رویه شهرداری‌ها در استان‌های مختلف تبدیل شده است.
در این میان فقط بخت با زن بی پناه زاهدانی یار بود و مانند زن بی پناه بندرعباسی کارش به خودسوزی نرسید و مانند آسیه پناهی که در حیــن مقاومت برای جلوگیری از تخریب شدن سرپناهش جانش را از دست داد، زنده ماند و جانش را از دست نداد، اما با وجود باردار بودن، از ماموران قانون کتک خورد و بیهوش شد.
ماجرا چه بود؟
روز دوشنبه 29 شهریورماه 1400، ماموران شهرداری با پشتیبانی ماموران نیروی انتظامی خانه مسکونی حقیرانه یک زن باردار بلوچ در خیابان توحید شهر زاهدان را تخریب کردند. این زن بی پناه قصد جلوگیری از تخریب خانه مسکونی خود را داشت، اما براساس فیلم‌های منتشــر شــده در فضای مجــازی ماموران انتظامی اقدام به کتــک زدن او میکنند که وی بیهوش بر روی زمین میافتد. در ویدئــوی منتشــر شــده زنی بــا لباس محلی بلوچی دیده میشــود کــه به مأمور شــهرداری التماس میکند که آلونک اش را تخریب نکننــد.
زن که هاجر ریگی نام دارد، میگوید: «من این خانه را با گدایی ساختم.»در حالــی که بولدوزری در حال خراب کردن خانه این زن اســت، او تلاش میکند جلوی تخریب خانــه‌اش را بگیرد، ولی دو زن مامور انتظامی با خشونت او را نگه داشته و مانع از اقدام به تخریب خانــه‌اش میکنند. به نظر میرسد زن از حال میرود. ماموران شهرداری نیز با حمایت ماموران نیروی انتظامی با لودر اقدام به تخریب خانــه اش میکنند. تمامی زندگی محقر ایــن زن زاهدانی که چند قلم جنس بیشتر نیســت، توسط ماموران، وسط محوطه ریخته شده است.

آریا بانو


به دنبال این اتفاق شاهدان حاضر در محل به رفتار خشن پلیس با این زن اعتراض میکنند، اما یکــی از ماموران میگوید «اگر بمیرد پول خونش را میدهیم.» هاجــر ریگــی در گفتگو با ایلنــا در این زمینه گفته: «ســاعت 11 ونیم صبح دوشنبه 29 شهریور در حالی که در خانه مشغول کار بودم مأموران شــهرداری همراه با چند خانم به منزل آمدند و از ما خواســتند که خانه راتخلیه کنیم.»
این زن 45 ســاله که 7 فرزند دارد، در ادامه افزود: «بعــد از آنکه از خانه بیــرون رفتیم، مأموران شــهرداری با لودر خانهمان را خراب کردند. البته این بار ششــم است که خانه ما و برخی دیگر از همسایگان تخریب میشود. دیروز نیــز 3 خانوار دیگر خانه شــان خراب شــد. خانوار‌هایی که پــول دارند تا حدودی مشکل شان حل میشود، اما ما که پول نداریم مجبوریم هر بار شاهد خراب شدن خانه مان شویم.» این اولین بار نیست که شهرداری‌ها آلونــک زن‌های بی پناه را بر سرشــان خراب میکنند. خردادماه سال گذشته آسیه پناهی، زنی اهل کرمانشاه نیز اندکی پس از مقاومت در برابر مأموران شهرداری که با بولدوزر قصد تخریب خانهاش را داشتند، از شدت استرس و نگرانی از بیخانمان شــدن قلبش ایستاد و جان باخت.

آریا بانو


بعــد از او نیز تخریب آلونک زن بندرعباسی رخ داد که در آن زمان واکنش‌های انتقــادی زیــادی را به دنبال داشــت. گویا
شهرداری مراکز اســتان‌ها فصل جدیدی را برای برخورد با زنان سرپرست خانوار و ساخت و ساز‌های غیرمجاز آغاز کردهاند، فصلی که به خانه خراب شــدن و بی سرپناهی زنانی ختم میشود که آلونک کوچکی برای خود دست و پا کرده تا فرزندانشان از آسیب در امان بمانند و بی سرپناه نباشند.
برخورد‌های دوگانه
ســاعاتی پس از اشتراک گســترده ویدئوی تخریــب خانــه ایــن زن در بندرعباس در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به آن، زهرا ابراهیمی مدیــرکل امور بانوان اســتانداری سیستان و بلوچستان نیز به آن واکنش نشان داد و در این باره به ایلنا گفت: «منزل این زن در پهنای شمالی زاهدان «منطقه قاسم آباد» قرار داشــت که از ســوی نهاد‌های مربوطه تخریب شد.»
این مســئول افزود: «به محض باخبر شدن از موضوع به منطقه رفته و از بانویی که منزلش تخریب شده دلجویی کردیم.»
او ضمن ابراز تأســف بابت رفتار دور از شأن برخی افراد حاضر در صحنه نسبت به این زن سرپرست خانوار، تأکید کرد: «اهمیت صیانت از حقوق شهروندان وظیفه ماست.» این مقــام مســئول در اســتانداری اضافه کرد: «مطمئنا استانداری وضعیت معیشتی و مسکن ایشان را تا حصول نتیجه و در تعامل با دستگاه‌های مربوطه ادامه خواهد داد.»
در حالی مسئولان شــهری زاهدان تخریب ســرپناه زن سرپرســت خانوار در آن شهر را بــه غیرقانونی بــودن آن آلونک چند متری گره میزند که کم نیستند افراد بانفوذی که با اســتفاده از پول و قدرت به راحتی قانون را دور میزنند و نه تنها هیچ سازمان و نهادی در مقابلشان ایستادگی نمیکند بلکه در مواردی حتی بازوی یاری دهنده آنان نیز میشوند.»

آریا بانو


فــارغ از ماجرای زمین خواری در لواســان و ســاخت غیرقانونی ویلاها و شــهرک‌ها که چندی پیش در پرونــده اکبر طبری، معاون پیشــین قوه قضائیه مطرح شد و پای برخی از مســئولین را نیز به پرونده زمین خواری و زد و بند‌های طبری باز کرد، همین دیروز نیز یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شــهر تهران از واگــذاری باغی 4000 متری به یکی از نمایندگان ادوار مجلس ششــم در مدیریت شهری گذشته خبر داد. ناصر امانی در سیزدهمین جلســه صحن علنی شورای شهر تهران به واگذاری باغی به نماینده ادوار مجلس طی دوره پنجم مدیریت شهری اشاره کرده و گفت: «سازمان فرهنگی و هنری باغی 4000 متری را به شهرداری منطقه 3 تحویل داده است؛ فارغ از لابی های پشت پرده برای تحویل آن، 20 میلیــارد تومان تاکنون برای تجهیز باغ هزینه شــده است تا به مدت 10 ســال به نماینده ادوار مجلس دوره ششــم تحویل داده شود.»
فیلم خراب کردن خانه زن سرپرست خانوار در شــهر‌های مختلف ایران که یکی پس از دیگری منتشر میشود، این سوال را در ذهن ایجاد میکند کــه آیا املاک چندهزار متری نجومی بگیــران و آقازاده‌ها هم این چنین بر روی سرشان آوار میشود؟ آیا با زمین خواران کلان هــم این نــوع برخورد‌ها میشــود یا قانون فقط برای اقشار ضعیف جامعه نوشته شده است؟ نهاد‌های حمایتی با بودجه‌های کلان که فلســفه وجودیشان هم حمایت از قشر محروم است، چه اقدامی برای این اقشار آســیب پذیر انجام داده‌اند؟ چرا روزبه روز به جمعیت این قشر افزوده میشود؟

لینک کوتاه:
https://www.aryabanoo.ir/Fa/News/667654/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

ده فیلم پرفروش تاریخ انیمیشن؛ شاید بپسندید

روایت هالیوودی از منجی عالم بشریت در تل‌ماسه

10 غذای فوق‌العاده موثر در آرامش اعصاب و روان

پدر و مادرهایی در فرزندپروری موفق هستند که تفاوت نسل‌ها را درک کنند

کریستف کلمب؛ کاشفی بزرگ یا مبدع استعمار و برده داری؟/ کاشفی که با کشفش مقدمات کشتار 30 میلیون انسان را فراهم کرد

تاریک‌ترین رازی که از همسرت پنهان کرده‌ای

طرز تهیه انواع کوکو؛ هم مجلسی، هم پیک نیکی

نماینده ایران در تیم منتخب فیفا 22

روزی که ناصر حجازی به منچستریونایتد پیوست

مقابل سپاهان حق اشتباه نداریم

آشنایی با پسر ایرانی در تیم ملی ژاپن

رقابت مدعیان برای صدرنشینی

قضاوت ناعادلانه!

باواریایی‌ها و رکورد خارق‌العاده‌ای که از دست رفت!

فوتبال نابی بازی نکردیم

سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ بایرن‌مونیخ

کریم بنزما جایزه گرفت

در ستایش عملکرد تحسین‌برانگیز نساجی مقابل پرسپولیس

حمید مهرعلی را در آلمان از کار برکنار کردند!

گل عیسی آل‌کثیر به نساجی سالم بود؟

گزینه اصلی بارسلونا برای جانشینی رونالد کومان

مارتینز گل‌هایش را برای بازی‌های دیگر نگه داشته است

نوه چهار ساله من هم می‌توانست پنالتی را ببیند!

تمام بیمارستان‌های شهرستان لارستان را خیرین ساخته‌اند/ پزشکان متخصص فقط ماهی یک بار به اینجا می آیند

پروژه‌ای که توسط محمد صلاح کلید خورد

حرکت عجیب ستاره پرسپولیس!

یک استقلالی گزینه پرسپولیس شد

ضایعه بزرگ برای سرخ‌ها/ این استقلالی به پرسپولیس نمی‌رود!

طارمی - رحمتی؛ اسکوچیچ هم نشان دهد کت تن کیست؟!

اعلام برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی/افتتاح چهاردهمین لیگ علمی پایا

شانس لژیونر ایرانی برای پرسپولیسی شدن کم شد!

خوش‌شانس نبودیم!

واکسن نزدن دلیل ناکامی بزرگ بایرن‌مونیخ نبود!

مورینیو نتوانست تا رختکن صبر کند!

واکنش آنچلوتی به اخراج رونالد کومان

خلاصه‌بازی برنلی 0 - تاتنهام 1

این پرسپولیس، بوی قهرمانی نمی‌دهد!

اتهام تبانی به مکانی

سفارش جدید آبی‌ها رسید!

دبل عبدی علیه مهاجم خارجی

مدعی حقیقی!

تراکتور سومین قربانی استقلال می‌شود

مهدی عبدی پله

خلاصه‌بازی رئال‌مادرید 0 - اوساسونا 0

خلاصه‌بازی کالیاری 1 - آاس‌رم 2

روند عجیب و فوق‌العاده گواردیولا قطع شد!

عبدی ناجی پرسپولیس

گل حیرت‌انگیز اوریگی به پرستون

اعتراض رئالی‌ها؛ روی وینیسیوس پنالتی شد؟

خلاصه‌بازی امپولی 0 - اینترمیلان 2